Alolan Pokémon are coming to Pokémon Go


Alolan Exeggutor in pokemon go.
Image: Niantic

Say ‘Alola!’ to some familiar faces from Pokémon Sun and Moon

Continue reading…

Source

About Author